โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปิยรัฐ จันซางเพ็ญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนริศรา บุญเชื้อ
ครู คศ.3
อีเมล์ : narissara0007@hotmail.com

นายบุญถือ เลิศนา
ครู คศ.3
อีเมล์ : lertna2513@gmail.com

นางสาวสุนันทา ชมเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวดรุณี ฮวดหนองโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2