โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกรักษ์ สุทธิอำนวยกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0615462441
อีเมล์ : kookkaiteacher@gmail.com

นางสาวนริศรา บุญเชื้อ
ครู คศ.3
อีเมล์ : narissara0007@hotmail.com

นายบุญถือ เลิศนา
ครู คศ.3
อีเมล์ : lertna2513@gmail.com

นางสาวสุนันทา ชมเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ ใจดี
ครู คศ.2
อีเมล์ : benjawan0409@gmail.com

นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : zoo_z_ie@hotmail.com kruwarann@gmail.com

นางสาวปิยรัฐ จันซางเพ็ญ
ครู คศ.1

นางบุรีรัตน์ วัฒนกุลมีชัย
ครูผู้ทรงคุณค่า
อีเมล์ : -